2016-11-19

Mao Guanglie, deputy director of Zhejiang People's Congress visits Zhao Daocai, NPC representative of Zhejiang province.